การทำชุดโอนลอย กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล

  1. เล่มทะเบียน

2. แบบคำขอโอน และรับโอน

3. หนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด

4. สำเนาบัตรประชาชน ผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด

5. หนังสือรับรองบริษัท 2 ชุด

ดาวน์โหลดเอกสาร พร้อมสั่งพิมพ์ได้ที่นี่ครับ (ดูภาพด้านล่างนี้ก่อนครับ )